Захиалагч таны анхааралд!

Мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтанд хамрагдсан тухай Батламжийг орос хэл дээр мөн суралцагчийн төрөлх хэл дээр олгох боломжтой. Батламжийн хуулбарыг төрөлх хэл дээр авахыг хүсвэл 500 рублийн хураамж төлнө.

ХУДАЛДАА, АРИЛЖААНД АМЖИЛТ ОЛОХ, ТЕНДЕР БОЛОН УРАЛДААН ТЭМЦЭЭНД ЯЛАХАД ТАНЬ БИД ТУСЛАНА!

ОХУ болон ТУХН-ийн улсуудын томоохон захиалагчдаас өөрийн ажиллагсадыг аюулгүй байдлын системийн аль нэг төхөөрөмжийн мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулж өгөх мөн аюулгүй ажиллагааг хангах бусад чиглэлийн сургалтыг зохион байгуулж өгөх хүсэлтийг бидэнд тогтмол ирүүлдэг юм.

Аюулгүй байдлын системийн угсралтын ажил гүйцэтгэх, засвар, үйлчилгээ хийх чиглэлээр тусгай эрх авах үүднээс төрөл бүрийн тендер шалгаруулалтанд оролцдог байгууллагуудад дээрхи төрлийн сургалтуудын ач холбогдолын талаар ярьж, тайлбарлахын хэрэггүй. Учир нь тэдэнд илгээгддэг албан захидалд шаардлагуудыг нарийн дурьдсан байдаг юм.

Example of a letter

ТЕНДЕРТ АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОХОД ТАНЬ БИДНИЙ ЗҮГЭЭС ҮЗҮҮЛЖ ЧАДАХ ТУСЛАЛЦАА:

Аюулгүй ажиллагааг хангах системийн мэргэшүүлэх сургалтууд нь практик, онолын мэдлэг олгох (зайн, вебэд суурилсан), мөн сургалтын аргуудыг хосолсон хэлбэртэй байж болох ба дараах мэдлэг, чадваруудыг эзэмшүүлнэ: Танай байгууллага дээр зохион байгуулагдах сургалтын давуу тал: Вебэд суурилсан сургалтын давуу тал: Онолын мэдлэг олгох зайн сургалтын давуу тал:

Өндөр мэргэшилгүй хүмүүст энэхүү төрлийн сургалтыг зохион байгуулах нь үр дүн багатай байдгийг мэдэх хэрэгтэй!

Яагаад бид нарыг сонгох нь зөв бэ? Сургалтын гэрээ байгуулах, захиалгын маягт бөглөх арга:

Сургалтыг зохион байгуулуулахынхаа өмнө захиалгын маягт бөглөж бидэнд цахим шуудангийн хаягаар илгээх эсвэл урьдчилсан байдлаар цахим шуудан, утасаар холбогдож болно. Бид гэрээний маягтыг захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулан өгч болох ба гагцхүү энэ нь ОХУ-ын Боловсролын тухай хууль тогтомжийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Ийнхүү Та бид Гэрээтэй холбоотой аливаа асуудлыг хамтран шийдэх өргөн боломж бий.

БИД ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГА ДЭЭР ОЧИЖ СУРГАЯ!

СХҮ «Болид» ХХК –ийн ИСО «Орион» дадлага сургалт нь сонсогчдод дараах боломжийг олгоно: Танай байгууллага дээр зохион байгуулагдах сургалтын давуу тал:
Сургалтын арга Нэг хүний онгоцны тийзний зардал /дундаж үнэ/ Нэг хүний зочид буудалд байрлах зардал /дундаж үнэ/ Нэг хүний нэг хоногийн томилолтын зардал /ирэх ба явах өдрийг тооцов/ Нэг хүний сургалтын бүгд зардал Нэг хүний сургалтын зардал нийт 4 хүнээс бүрдэх группын нийт зардал 12 хүнээс бүрдэх группын нийт зардал
Сонсогчид Новосибирск хотод ирж мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдах 28 000 рубль 5 хоног х 2 900 = 14 500 рубль 7 хоног х 700 = 4 900 рубль 9 500 рубль 56 900 рубль 227 600 рубль 682 800 рубль
Захиалагчийн саналын дагуу байгууллага дээр нь очиж сургалт зохион байгуулах - - - - - 215 000 рубль 234 800 рубль
Эдийн засгийн үр нөлөө + 12 600 рубль + 448 000 рубль
Яагаад бид нарыг сонгох нь зөв бэ? Бидний олгодог мэргэшлийн сургалт дүүргэснийг гэрчилэх баримт бичиг:
 1. Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын Гэрчилгээ – ихэвчлэн ОХУ-ын захиалагчдад олгогддог болно. Энэ нь № 273-ФЗ «ОХУ-ын Боловсролын тухай» Холбооны хуульд (60-р бүлэг, 10.1-р зүйл) заасан мэргэшүүлэх тодорхой түвшний ур чадвар олгох сургалтад хамрагдаж (салбарын мэргэжилтэй ажилтнууд) чадамж эзэмшсэнийг гэрчлэх албан есны баримт бичиг юм. Уг баримт бичиг нь мэргэжлийн боловсрол, ур чадварыг гэрчилж, албан тушаал ахих үед зайлшгүй шаардлагатай байдаг ба ажилтнуудын мэргэжлийн стандартын шаардлага, хэм хэмжээг хангах боловсролын шаардлагад нийцдэг юм. Мэргэжил дээшлүүлсэн Гэрчилгээг олгохдоо бүх мэдээллийг Холбооны улсын Боловсролын салбарын мэдээллийн системд (ФРДО) бүртгэдэг тул ажил олгогч, захиалагч нар шаардлагатай мэдээллийг олж авахад нээлттэй байна.
  Жишээ
 2. ИСО «Орион»-ны чиглэлээр мэдлэг, дадал, чадвар эзэмшсэнийг гэрчлэх албан ёсны Сургалтын төв «Болид» СХҮ ХХК-иас олгох Батламж (сертификат) нь гадаад орны болон оросын захиалагч нарт хэрэгтэй байдаг. Энэхүү Батламж нь төрөл бүрийн тендер шалгаруулалтанд оролцох, худалдаа арилжаа хийхэд шаардагддаг бөгөөд шалгаруулалтанд оролцох захиалгыг өгөхдөө заавал хавсаргасан байна. Гадаад захиалагчийн хүсэлтээр Батламжийг тухайн улсын хэл дээр, тухайн улсад нийцэх агуулгын хэлбэрт нийцүүлэн өгч болно. Уг баримт, бичгийг олгосон тухай мэдээллийг системийн үйлдвэрлэгч - «Болид» СХҮ ХХК –д өгч Албан ёсны Сургалтын төвийн мэдээллийн санд байршуулдаг.
  Жишээ | Жишээ
  Таны анхааралд! «Болид» СХҮ ХХК-ийн мэргэжилтнүүдээр төлбөргүй зохион байгуулагдсан семинарын төгсгөлд олгогддог Батламж нь мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчилдэггүй тул аливаа тендер шалгаруулалтын баримт бичиг болж тооцогддоггүй.
Сургалтын гэрээ байгуулах, захиалгын маягт бөглөх арга:

Сургалтыг зохион байгуулуулахынхаа өмнө захиалгын маягт бөглөж бидэнд цахим шуудангийн хаягаар илгээх эсвэл урьдчилсан байдлаар цахим шуудан, утасаар холбогдож болно. Бид гэрээний маягтыг захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулан өгч болох ба гагцхүү энэ нь ОХУ-ын Боловсролын тухай хууль тогтомжийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Ийнхүү та бид Гэрээтэй холбоотой аливаа асуудлыг хамтран шийдэх өргөн боломж бий.

АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛАА ХЭМНЭ!

«Болид» СХҮ ХХК-ийн ИСО «Орион»-ны вэб сургалтанд хамрагдсанаар та: Вебэд суурилсан сургалтын давуу тал:
Сургалтын арга Нэг хүний онгоцны тийзний зардал /дундаж үнэ/ Нэг хүний зочид буудалд байрлах зардал /дундаж үнэ/ Нэг хүний нэг хоногийн томилолтын зардал /ирэх ба явах өдрийг тооцов/ Нэг хүний сургалтын бүгд зардал Нэг хүний сургалтын зардал 2 хүнээр тооцсон сургалтын зардал бүгд
Сонсогчид Новосибирск хотод ирж мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдах 28 000 рубль 5 хоног х 2 900 = 14 500 рубль 7 хоног х 700 = 4 900 рубль 9 500 рубль 56 900 рубль 569 000 рубль
Вебэд суурилсан сургалт (20 цаг (5 хоног х 4 ак. цаг) ярилцлагын веб-хичээл + 36 цаг манай сервер дахь зайн сургалтын материалыг бие даан судлах - - - - - 80 000 рубль + (8 хүний х 900 рубль) = 87 200 рубль, эсвэл 8 700 рубль нэг хүний
Эдийн засгийн үр нөлөө + 481 800 рубль
Яагаад бид нарыг сонгох нь зөв бэ? Манай байгууллагаас олгогдох мэргэшлийн сургалт дүүргэснийг гэрчилэх баримт бичиг:
 1. Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын Гэрчилгээ – ихэвчлэн ОХУ-ын захиалагчдад олгогддог болно. Энэ нь № 273-ФЗ «ОХУ-ын Боловсролын тухай» Холбооны хуульд (60-р бүлэг, 10.1-р зүйл) заасан мэргэшүүлэх тодорхой түвшний ур чадвар олгох сургалтад хамрагдаж (салбарын мэргэжилтэй ажилтнууд) чадамж эзэмшсэнийг гэрчлэх албан есны баримт бичиг юм. Уг баримт бичиг нь мэргэжлийн боловсрол, ур чадварыг гэрчилж, албан тушаал ахих үед зайлшгүй шаардлагатай байдаг ба ажилтнуудын мэргэжлийн стандартын шаардлага, хэм хэмжээг хангах боловсролын шаардлагад нийцдэг юм. Мэргэжил дээшлүүлсэн Гэрчилгээг олгохдоо бүх мэдээллийг Холбооны улсын Боловсролын салбарын мэдээллийн системд (ФРДО) бүртгэдэг тул ажил олгогч, захиалагч нар шаардлагатай мэдээллийг олж авахад нээлттэй байна.
  Жишээ
 2. ИСО «Орион»-ны чиглэлээр мэдлэг, дадал, чадвар эзэмшсэнийг гэрчлэх албан ёсны Сургалтын төв «Болид» СХҮ ХХК-иас олгох Батламж (сертификат) нь гадаад орны болон оросын захиалагч нарт хэрэгтэй байдаг. Энэхүү Батламж нь төрөл бүрийн тендер шалгаруулалтанд оролцох, худалдаа арилжаа хийхэд шаардагддаг бөгөөд шалгаруулалтанд оролцох захиалгыг өгөхдөө заавал хавсаргасан байна. Гадаад захиалагчийн хүсэлтээр Батламжийг тухайн улсын хэл дээр, тухайн улсад нийцэх агуулгын хэлбэрт нийцүүлэн өгч болно. Уг баримт, бичгийг олгосон тухай мэдээллийг системийн үйлдвэрлэгч - «Болид» СХҮ ХХК –д өгч Албан ёсны Сургалтын төвийн мэдээллийн санд байршуулдаг.
  Жишээ | Жишээ
  Таны анхааралд! «Болид» СХҮ ХХК-ийн мэргэжилтнүүдээр төлбөргүй зохион байгуулагдсан семинарын төгсгөлд олгогддог Батламж нь мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчилдэггүй тул аливаа тендер шалгаруулалтын баримт бичиг болж тооцогддоггүй.
Сургалтын гэрээ байгуулах, захиалгын маягт бөглөх арга:

Сургалтыг зохион байгуулуулахынхаа өмнө захиалгын маягт бөглөж бидэнд цахим шуудангийн хаягаар илгээх эсвэл урьдчилсан байдлаар цахим шуудан, утасаар холбогдож болно. Бид гэрээний маягтыг захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулан өгч болох ба гагцхүү энэ нь ОХУ-ын Боловсролын тухай хууль тогтомжийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Ийнхүү та бид Гэрээтэй холбоотой аливаа асуудлыг хамтран шийдэх өргөн боломж бий.

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ.

Манай байгууллагад хандан мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр үйлчилгээ авахаар хүсэлтээ ирүүлдэг захиалагчдын хүрээ маш өргөн. Эдгээр нь өөрийн боловсрол, мэдлэгээ дээшлүүлэх сонирхолтой томоохон төрийн байгууллагын ажилтнууд мөн хувь хүмүүс байдаг юм. Учир нь манайхаас олгодог мэргэжил дэшлүүлсэн тухай Гэрчилгээ нь ажилд шинээр орж буй хүмүүст давуу эрх олгож, харин ажилтан, албан хаагчийн хувьд өөрийн байгууллага дээр албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахих үед мэргэшсэн байдлыг нь илтгэх баримт болдог байна.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ГАЛЫН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ

Мэргэшүүлэлтийн чиглэл - «Барилга, байгууламжийн галыг унтраах, галын аюулаас сэргийлэх хэрэгслийг угсрах, техникийн засвар үйлчилгээ хийх»

Эзэмших мэдлэг, дадал, чадвар:

 1. Гал унтраах систем, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн угсралт, техникийн засвар, үйлчилгээ, тэдгээрийн ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах, системийн үйл ажиллагааны мэдээлэлийг нэгтгэсэн хяналт, удирдлага.
 2. Галын болон галаас урьдчилан сэргийлэх дохиоллын систем, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн угсралт, техникийн засвар, үйлчилгээ, тэдгээрийн үйл ажиллагааны бэлэн байдлын хангалт, системийн үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэсэн хяналт, удирдлага.
 3. Гал унтраах усан хангамжийн систем, түүний эд ангиудын угсралт, техникийн засвар, үйлчилгээ, тэдгээрийн үйл ажиллагааны бэлэн байдлын хангалт, системийн үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэсэн хяналт, удирдлага.
 4. Утаа зайлуулах агааржуулалтын автомат систем, түүний эд ангиудын угсралт, техникийн засвар, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны бэлэн байдлын хангалт, системийн үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэсэн хяналт, удирдлага.
 5. Зарлан мэдээлэл болон гал түймрийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн систем, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн угсралт, техникийн засвар, үйлчилгээ, тэдгээрийн үйл ажиллагааны бэлэн байдлын хангалт, системийн үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэсэн хяналт, удирдлага.
 6. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед зугтан гарах гарцын гэрэлтүүлэг систем, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн угсралт, техникийн засвар, үйлчилгээ.
 7. Гал түймрийн тархалтаас хамгаалах хаалт (усан болон бусад), түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн угсралт, техникийн засвар,үйлчилгээ, үйл ажиллагааны бэлэн байдлын хангалт, үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэсэн хяналт, удирдлага
 8. Гал түймрийн тархалтаас хамгаалах тусгаарлах хана буюу хамар хана байгуулах, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн угсралт, техникийн засвар,үйлчилгээ.

Сургалтын төлбөр: зайны сургалт - 4900 рубль, эчнээ болон танхимийн сургалт- 9900 рубль . Сургалтын нийт ачаалал - 130 цаг, суралцах хугацаа -3-аас дээш долоо хоног.

Сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд эхлээд тухайн чиглэлээр хичээл заах курсын багштайгаа ярилцлага хийж дараа нь сургалтанд хамруулж өгөх тухай өргөдөл бичнэ. Улмаар та сургалтын төлбөрөө төлж, сургалтын гэрээтэй танилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулна ( гэрээг Сургах тал боловсруулсан байх ба өөрийн нөхцөлийг заасан байна), зарим тохиолдолд хоёр тал зөвшилцсөний үндсэн дээр суралцагч талын нөхцөлд нийцүүлэн гэрээ байгуулж болдог.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн сонсогчдод тухайн сургалтын эчнээ хичээлд нэвтрэх код, танхимаар заагдах хичээлийн хуваарийн хамтаар илгээнэ (эчнээ болон танхимийн сургалтанд хамрагсад).

Сургалтын төгсгөлд тестээр шалгалт авч мэдлэгийн түвшинг дүгнээд, мэргэжил дээшлүүлсэн тухай Гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээний эх хувь болон бусад бичиг баримтуудыг (гэрээний хувь, санхүүгийн тооцоо г.м.) төгсөгчид биечлэн эсвэл шуудангаар авч болно.

ОБЪЕКТЫГ ИНЖЕНЕР-ТЕХНИКИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ХАМГААЛАХ

Мэргэшүүлэлтийн чиглэл: «Объектын хамгаалалтанд инженер- техникийн хэрэгслийг ашиглах»

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахихад тавигдах шаардлага мөн хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх лицензийн Заалтуудад нийцүүлэх зорилготой сургалт.

Суурь хичээлүүд: объектын инженерийн хамгаалалт, дохиолол хамгаалалт, аюулгүйн интеграчлагдсан систем, видео ажиглалтын систем, нэвтрэлтийг хянах систем, хамгаалалтын нэгдсэн систем.

Сургалтын төлбөр: эчнээ болон танхимийн сургалт - 9900 рубль, зайны сургалт - 4900 рубль. Сургалтын нийт ачаалал - 98 цаг, танхимын сургалт үргэлжлэх хугацаа – 5 өдөр.

Сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд эхлээд тухайн чиглэлээр хичээл заах курсын багштайгаа ярилцлага хийж дараа нь сургалтанд хамруулж өгөх тухай өргөдөл бичнэ. Улмаар та сургалтын төлбөрөө төлж, сургалтын гэрээтэй танилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулна ( гэрээг Сургах тал боловсруулсан байх ба өөрийн нөхцөлийг заасан байна), зарим тохиолдолд хоёр тал зөвшилцсөний үндсэн дээр суралцагч талын нөхцөлд нийцүүлэн гэрээ байгуулж болдог.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн сонсогчдод тухайн сургалтын эчнээ хичээлд нэвтрэх код, танхимаар заагдах хичээлийн хуваарийн хамтаар илгээнэ (эчнээ - танхимийн сургалтанд хамрагсад). Сургалтын төгсгөлд тестээр шалгалт авч мэдлэгийн түвшинг дүгнээд, мэргэжил дээшлүүлсэн тухай Гэрчилгээ олгоно.

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

Мэргэшүүлэлтийн чиглэл - «Материал, бүтээц, хийцийг галын аюулаас хамгаалах»

Уг сургалтаар сонсогчид дараах мэдлэг эзэмших болно:

Сургалтын төлбөр: зайны сургалт - 4900 рубль, сургалтын нийт ачаалал - 72 цаг.

Сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд эхлээд тухайн чиглэлээр хичээл заах курсын багштайгаа ярилцлага хийж дараа нь сургалтанд хамруулж өгөх тухай өргөдөл бичнэ. Улмаар та сургалтын төлбөрөө төлж, сургалтын гэрээтэй танилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулна ( гэрээг Сургах тал боловсруулсан байх ба өөрийн нөхцөлийг заасан байна), зарим тохиолдолд хоёр тал зөвшилцсөний үндсэн дээр суралцагч талын нөхцөлд нийцүүлэн гэрээ байгуулж болдог.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн тохиолдолд Танд сургалтанд нэвтрэх кодыг илгээнэ.

Сургалтын төгсгөлд тестээр шалгалт авч мэдлэгийн түвшинг дүгнээд, мэргэжил дээшлүүлсэн тухай Гэрчилгээ олгоно.

Гэрчилгээний эх хувь болон бусад бичиг баримтуудыг (гэрээний хувь, санхүүгийн тооцоо г.м.) төгсөгчид биечлэн эсвэл шуудангаар авч болно.

ГАЛ УНТРААХ АНХАН ШАТНЫ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

Мэргэшүүлэлтийн чиглэл - «Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн угсралт, техникийн засвар, үйлчилгээ»

Уг сургалтаар сонсогчид дараах мэдлэг эзэмших болно:
гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл болох гал унтраагуурын тухайн үед шаардагдах тоо хэмжээг тооцон гаргах арга; тэдгээрийн бүртгэл, техникийн үйлчилгээний зохион байгуулалт; гал унтраах бодисын төрөл; шаталтыг зогсоох, гал унтраах арга хэрэгсэлийн технологийн онолын үндэс; гал унтраагуурын төрөл, тэмдэглэгээ, гал унтраагуурын үндсэн хэсгүүдийн бүтэц, ажиллах зарчим, хэт даралттай хэсгийн бүтэцийн онцлог, техникийн үйлчилгээ үзүүлэх техникийн норм, цэнэглэх үед тавигдах шаардлага.

Сургалтын төлбөр - 4900 рубль (зайны сургалт), сургалтын нийт ачаалал - 72 цаг.

Сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд эхлээд тухайн чиглэлээр хичээл заах курсын багштайгаа ярилцлага хийж дараа нь сургалтанд хамруулж өгөх тухай өргөдөл бичнэ. Улмаар та сургалтын төлбөрөө төлж, сургалтын гэрээтэй танилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулна ( гэрээг Сургах тал боловсруулсан байх ба өөрийн нөхцөлийг заасан байна), зарим тохиолдолд хоёр тал зөвшилцсөний үндсэн дээр суралцагч талын нөхцөлд нийцүүлэн гэрээ байгуулж болдог.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн сонсогчдод сургалтанд нэвтрэх кодыг илгээнэ. Сургалтын төгсгөлд тестээр шалгалт авч мэдлэгийн түвшинг дүгнээд, мэргэжил дээшлүүлсэн тухай Гэрчилгээ олгоно.

Гэрчилгээний эх хувь болон бусад бичиг баримтуудыг (гэрээний хувь, санхүүгийн тооцоо г.м.) төгсөгчид биечлэн эсвэл шуудангаар авч болно.

АНХААР!

«ОХУ-ын Боловсролын тухай» Холбооны № 273-ФЗ хуулийн 76-р бүлэг, 3-р зүйлд зааснаар мэргэжлийн дунд боловсролын эсвэл дээд боловсролын дипломтой иргэдийг мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт дахин хамруулж болдог (мэргэжлийн давтан сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт). Давтан мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн тухай баримт бичгийн мэдээллийг ОХУ-ын Холбооны улсын Боловсролын салбарын мэдээллийн санд (ФРДО) бүртгэхдээ үндсэн мэргэжлийн боловсролын дипломын мэдээллүүд байхгүй нөхцөлд давтан сургалтанд хамрагдсан тухай Гэрчилгээ олгохгүй ба сургалтанд хамрагдсан хугацааг хүчингүйд тооцно.

Бид мэргэжлийн боловсрол эзэмшээгүй хүмүүст тусгайлан боловсруулсан Хөтөлбөрөөр сургалтанд хамрагдах боломжийг бий болгож байна. Төгсөх үед нь тэдэнд сургалтанд хамрагдсан тухай тусгай маягтын Сертификат гардуулна. Харин энэхүү бичиг баримт нь давтан мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэхгүй.

МЭРГЭЖЛИЙН ДАВТАН СУРГАХ СУРГАЛТ

Тухайн мэргэжилтний ажилладаг албан газрын ажил олгогч нар дийлэнх нөхцөлд түүний эрхэлж буй албан тушаалд нийцсэн Мэргэжлийн давтан сургалтын дипломыг албан тушаалд нийцээгүй үндсэн Мэргэжлийн дипломоос илүүтэйгээр үнэлэх нь түгээмэл юм. Энэ нь албан тушаалд нийцээгүй Мэргэжлийн дипломтой ажилтны мэдлэг, чадвар нь ихэнхи тохиолдолд бодит ажил үүргийн хуваарьт нийцдэггүйтэй холбоотой.

Манай байгууллагад хандан мэргэжлийн давтан сургах чиглэлээр үйлчилгээ авахаар хүсэлтээ ирүүлдэг захиалагчдын хүрээ маш өргөн. Эдгээр нь өөрийн боловсрол, мэдлэгээ дээшлүүлэх сонирхолтой томоохон төрийн байгууллагын ажилтнууд мөн хувь хүмүүс ч байдаг юм. Учир нь манайхаас олгодог Мэргэжлийн давтан сургалтанд хамрагдсан тухай диплом нь тухайн ажилтны мэргэжлийн өндөр зэргийн баталгаа болж өгөхөөс гадна ОХУ-ын хуулийн дагуу давтан сургалтаар олгогдсон мэргэжлийн боловсролыг гэрчилдэг албан ёсны баримт бичиг юм.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ГАЛЫН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ

Мэргэжлийн чиглэл - «Галын аюулгүй байдлын автоматжуулсан систем»

Тухайн мэргэжлийн чиглэлээлээр суралцах нь лиценз авах, эсвэл лицензийн үйл ажиллагаагаа ОБГ-аар амжилттай хянуулах, мөн салбартаа ажиллаж мэргэжлийн чадамжаа батлах буюу ажил дээрээ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахих, мэргэжлийн стандартын шаардлагыг хангахад хэрэгтэй.

Сургалтын төгсгөлд давтан мэргэжил эзэмшсэн тухай баталгаатай загварын, мэргэжлийн зэрэглэлийг баталгаатай Диплом гардуулна. Уг баримт бичиг нь галын аюулгүй байдлыг хангах салбарт ажил эрхлэх, барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг хангах тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн угсралт, засвар үйлчилгээг хийх эрх олгоно. Суралцсан мэргэжлийн чиглэлийг дипломд бичих өгөх бөгөөд диплом олгосон тухай мэдээлэл нь ОХУ-ын Холбооны улсын Боловсролын салбарын мэдээллийн санд (ФРДО) бүртгэгдэнэ.

Сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд эхлээд тухайн чиглэлээр хичээл заах курсын багштайгаа ярилцлага хийж дараа нь сургалтанд хамруулж өгөх тухай өргөдөл бичнэ. Улмаар Та сургалтын төлбөрөө төлж, сургалтын гэрээтэй танилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулна ( гэрээг Сургах тал боловсруулсан байх ба өөрийн нөхцөлийг заасан байна), харин зарим тохиолдолд хоёр тал зөвшилцсөний үндсэн дээр Танай байгууллагын шаардлагад нийцүүлэн гэрээ байгуулж болдог.

Сургалтын төлбөр - 9900 рубль, сургалтын нийт ачаалал - 260 цаг, суралцах хугацаа - 2-оос 3 сар.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн сонсогчдод тухайн сургалтын эчнээ хичээлд нэвтрэх кодыг илгээж, танхимаар заагдах хичээлийн хуваарийг санал болгоно (суралцах хичээлээ Та өөрөө сонгох эрхтэй).

Дипломын төслөө бичиж (бидний зүгээс мөн туслалцаа үзүүлнэ) төгсөлтийн комиссор хэлэлцүүлснээр таны сургалт дуусгавар болно. Дипломын эх хувь болон бусад бичиг баримтуудыг (гэрээний хувь, санхүүгийн тооцоо г.м.) төгсөгчид биечлэн эсвэл шуудангаар авч болно.

ОБЪЕКТУУДЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Мэргэжлийн чиглэл - «Объектуудын инженер-техникийн хамгаалалт»

Тухайн мэргэжлийн чиглэлээлээр суралцах нь салбартаа ажиллаж мэргэжлийн чадамжаа батлах, ажил дээрээ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахих, мэргэжлийн стандартын шаардлагыг хангахад хэрэгтэй.

Та нарт ОХУ-ын нэгэн хүчний байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтээс ишлэл татаж сонирхуулья. Үүнд: Манай хамт олны ихэнхи албан хаагчид өмнө нь ОХУ-ын Дотоод хэргийн яам болон бусад хүчний байгуллагуудад харьяалагддаг байсан юм. Харин танай байгууллагын “Объектуудын инженер-техникийн хамгаалалт» мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж төгсмөгцөө тэдний олонхи нь удирдах албан тушаалд дэвшсэн. Иймд тус сургалтанд хамрагдах нь албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахихад (түүнчлэн нөөцийн боловсон хүчинд) ихээхэн чухал ач холбогдолтой болохыг бид сайтар ойлгосон юм гэж бичсэн байна.

Example of one of the inquiries from the Russian law enforcement agencies which evidences the possibility of appointment to superior positions of persons

Бид хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн бичиг /лицензийн Заалтаар тогтоосон жагсаалтын төхөөрөмж, хэрэгслүүдийг:

Сургалтын төгсгөлд давтан мэргэжил эзэмшсэн тухай баталгаатай загварын, мэргэжлийн зэрэглэлийг баталсан Диплом гардуулна. Уг баримт бичиг нь галын аюулгүй байдлыг хангах салбарт инженер-техникийн хэрэгслийн тусламжтайгаар объектуудыг хамгаалах чиглэлээр давтан мэргэжил эзэмшсэнийг гэрчилж, ажиллах эрх олгоно. Суралцсан хичээлүүдийн жагсаалтыг дипломд бичих өгөх бөгөөд диплом олгосон тухай мэдээлэл нь ОХУ-ын Холбооны улсын Боловсролын салбарын мэдээллийн санд (ФРДО) бүртгэгдэнэ.

Сургалтын төлбөр - 9900 рубль, сургалтын нийт ачаалал - 260 цаг, суралцах хугацаа - 2-оос 3 сар.

Сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд эхлээд тухайн чиглэлээр хичээл заах курсын багштайгаа ярилцлага хийж дараа нь сургалтанд хамруулж өгөх тухай өргөдөл бичнэ. Улмаар та сургалтын төлбөрөө төлж, сургалтын гэрээтэй танилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулна ( гэрээг Сургах тал боловсруулсан байх ба өөрийн нөхцөлийг заасан байна), харин зарим тохиолдолд хоёр тал зөвшилцсөний үндсэн дээр Танай байгууллагын шаардлагад нийцүүлэн гэрээ байгуулж болдог.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн сонсогчдод тухайн сургалтын эчнээ хичээлд нэвтрэх код илгээж, танхимаар заагдах хичээлийн хуваарийг санал болгоно (өөрийн сонголтын дагуу хичээлийг судална).

Дипломын төслөө бичиж (бидний зүгээс мөн туслалцаа үзүүлнэ) төгсөлтийн Комиссор хэлэлцүүлснээр таны сургалт дуусгавар болно. Дипломын эх хувь болон бусад бичиг баримтуудыг (гэрээний хувь, санхүүгийн тооцоо г.м.) төгсөгчид биечлэн эсвэл шуудангаар авч болно.

ГАЛЫН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ ДОХИОЛОЛ

Мэргэжлийн чиглэл - «Галын аюулаас хамгаалах дохиоллын хэрэгсэл»

Энэ чиглэллэр суралцах нь үйл ажиллагааны тухайн хүрээнд мэргэжил эзэмшсэнийг батлахад шаардлагатай бөгөөд мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн хүмүүсийг галын аюулаас хамгаалах дохиоллын системийн цахилгаан-монтёрын мэрэгжил давхар эзэмшүүлэх сургалтын хувилбар юм. Манай баазыг түшиглэн Газпром, Оросын төмөр зам зэрэг томоохон корпорацийн ажилтнууд энэ чиглэллээр суралцан төгссөн.

Төгсөлтийн үр дүнгээр давхар мэргэжил эзэмшсэн тухай тусгай Диплом олгох ба тухайн мэргэжилтэнг галын аюулаас хамгаалах дохиоллын системийн цахилгаан-монтёрын 6-р зэрэг (ЕТКС-ийн дагуу) эзэмшүүлэх бөгөөд энэ нь галын аюулаас хамгаалах дохиололын системийн зураг төсөл зохиох, угсрах, ашиглалт болон засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх эрх олгодог. Суралцсан хичээлүүдийн жагсаалтыг Дипломын хавсралтанд тусгасан байх бөгөөд диплом олгосон тухай мэдээлэл нь ОХУ-ын Холбооны улсын Боловсролын салбарын мэдээллийн санд (ФРДО) бүртгэгдэнэ. Сургалтын төлбөр 9900 руб, сургалтын нийт ачаалал - 260 цаг, сургалтын хугацаа 2-оос 3 сар.

Сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд эхлээд тухайн чиглэлээр хичээл заах курсын багштайгаа ярилцлага хийж дараа нь сургалтанд хамруулж өгөх тухай өргөдөл бичнэ. Улмаар та сургалтын төлбөрөө төлж, сургалтын гэрээтэй танилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулна ( гэрээг Сургах тал боловсруулсан байх ба өөрийн нөхцөлийг заасан байна), харин зарим тохиолдолд хоёр тал зөвшилцсөний үндсэн дээр Танай байгууллагын шаардлагад нийцүүлэн гэрээ байгуулж болдог.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн сонсогчдод тухайн сургалтын эчнээ хичээлд нэвтрэх код илгээж, танхимаар заагдах хичээлийн хуваарийг санал болгоно (өөрийн сонголтын дагуу хичээлийг судална).

Боловсролын хөтөлбөрийн багцад багтсан мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтыг (компьютерий программар боловсруулсан тест) өгч, дүгнүүлээд Та Дипломын эх хувь болон бусад бичиг баримтуудыг (гэрээний хувь, санхүүгийн тооцоо г.м.) биечлэн эсвэл шуудангаар авч болно.